MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince internet üzerinden yapılan satışlar için sözleşme yapılma mecburiyeti sebebiyle tanzim edilmiş olup, detayları aşağıda belirtilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan (imzalayan) üye arasında tamamen kendi isteği ve hür iradesi ile aşağıda belirtilen şartlarla ” UZAKTAN EĞİTİM SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Sözleşme maddeleri şunlardır:

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Şirket Unvanı: ANIT BİR EĞİTİM YAY. TURZ. ELEKT. TAŞ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır.)

Adres: Mithatpaşa Cad. No:23 Kat:2-5-6 Kızılay / ANKARA Telefon: 0312 434 14 97 – 0312 43412 44 e-mail Adresi: ant1mek@gmail.com Internet Sitesi Adresi: www.meslekikurslar.com

1.2. ALICI

Bir eğitimi satın alan Üye.(Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı :

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No :

Adresi :

Cep Telefonu :

e-mail Adresi :

Mezuniyet Durumu:

Mezun Olduğu Okulun Adı:

Yukarıda belirttiğim kimlik ve iletişim bilgilerimin doğru olduğunu beyan ederim.

MADDE 2- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, üyenin internet üzerinden şirkete siparişini verdiği, faturada ayrıntı ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

EĞİTİMİN ADI: Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihine göre şirketten satın aldığı (video, CD, kitap, metin ve resim) eğitim içerikleridir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 ŞİRKET VE ÜYENİN YASAL MÜKELLEFİYETLERİ

4.1.1. Üye, faturada ayrıntıları belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ürün ya da hizmetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.1.2. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden üye haricinde birisinin faydalanmayacağını üye peşinen kabul eder.

4.1.3. Şirket sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak üyeye sunmakla mükelleftir. Fakat, üyenin kendi internet bağlantısı ve teknik alt yapısı, kullandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından şirket sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin üyeye sunulabilmesi için, şirketin web sayfasındaki satış işlemleri adımlarını tamamlaması ve satış sözleşmesini okuyarak sözleşmeyi kabul ettiğini gösteren onay alanlarını işaretlemesi (İmzalaması) ve ardından ürün ya da hizmetin bedelini EFT / Havale / Kredi Kartı veya peşin olarak ödemiş olması gereklidir.

4.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.2.1. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, hizmet verilen kuruma ait web adreslerinden birine girerek ürün/hizmet bilgilerini okuması ve eğitim danışmanları ile iletişime geçmesi yeterlidir.

4.2.2. Sözleşme, ödeme ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satış sözleşmesinin onaylaması/imzalanmasından sonra yürürlüğe girer.

4.2.3. Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, şirketin verdiği taksit adedinden daha fazla taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür hizmetler ve kredi ödeme planının oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir. Üyenin banka ile ilgili yaşayabileceği hiçbir problemden şirket sorumlu değildir.

Ayrıca üye, kredi kartı ile yapılan ödemelerde faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve üye arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir. Şirket eğitim başlangıcından önce satın alınan ürün ya da hizmetin aktif hale getirilerek gerekli bilgiler yine e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir.

4.2.5. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait fatura en geç 30 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

4.3. ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.3.1. Üye satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının şirkete ait olduğunu kabul eder ve şirketten izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder. Bu maddeye uyulmaması durumunda şirketin yasal yollara başvuru hakkı açıktır.

4.3.2. Üye, iş bu sözleşmeyi onayladığında kuruma ait internet sitelerindeki “Mesafeli Satış Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ile ilgili metinleri de okumuş, anlamış ve kabul edilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.3. Üye, belirtilen gün ve saatlerde derse eğitim kurallarına uyacak biçimde katılacağını taahhüt eder.

4.3.4. Üye, kişisel bilgilerini, ürün/hizmete dair materyallerini 3. şahıslar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Paylaşması durumunda meydana gelecek durumlarda (telif hakları gibi) şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Oluşacak kayıplardan şirket sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.3.5. Üye, şirketin istediği belgeleri tam olarak ve zamanında kuruma ulaştırmakla mükelleftir. Üyeden, aracıdan ya da kargodan kaynaklı gecikmelerden şirket sorumlu değildir.

4.4.6. Üye, şirketin belirttiği sınav yerine ve sınav saatine itiraz etme hakkı yoktur. Farklı bir yer belirtilmediği sürece sınav merkezi ANKARA’dır.

4.4.7. Belirtilen hak kadar üyenin sınav hakkı vardır. Sınava girmek ya da girmemek üyenin kararıdır.

4.4. ŞİRKETİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.4.1. Şirket, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı”na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak üyeye sunmakla mükelleftir.

4.4.2. Şirket, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti üyeye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede üyeye bildirmekle mükelleftir.

4.4.3. Üyenin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, üye şirket tarafından uyarılır ya da siparişi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret geri iade edilmez.

MADDE 5- CAYMA ve İPTAL HAKKI

5.1. Üye satın aldığı tüm derslere ve tüm eğitim materyallerine kurs kendisine aktif edildiği andan itibaren ulaşabildiğinden aktivasyondan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

5.2. Üyenin eksik veya geçersiz bilgi ve belge sunması sebebiyle sözleşmeye konu üründen/hizmetten yararlanamayan üyeye ücret iadesi yapılmaz.

5.3. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.

5.4. Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının hiçbir yetkisi olmadığından üye bir sınavın olmayacağını sebep göstererek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptalini talep edemez; üye bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

5.5. Kayıt iptali sadece aşağıda belirtilen durumlarda yapılmaktadır.

5.5.1. Sistemi aktive edilmemiş ve eğitim başlamamış ise üyenin kayıt iptali yapılır.5.5.2. Üyenin koma hali, bilinç kaybı yaşatacak bir hastalık ya da kaza geçirmiş olması durumunda kurul raporu ile belgelenmesi zorunludur.

5.6. Üyenin çalışma saatlerinin değişmesi, ders programının değişmesi, ailevi sorunları, yakın bir akrabasını kaybetmesi, internet ulaşımını yitirmesi, bağlantı yaptığı makinanın bozulması vb. durumlar kayıt iptal gerekçesi olarak kabul edilmez.

MADDE 6 – EĞİTİM KURALLARI

6.1. Üye eğitimin ilk gününde kendilerine sözlü olarak iletilen kullanım kurallarına uymak zorundadır.

6.2. Üyelerin ders sırasında ders harici konular konuşması ve paylaşması yasaktır. (Konu harici kişisel deneyimler, politika, siyaset, hakaret ve küfür tarzı sözlü ya da yazlı metinler vb.). Video ve CD eğitimlerde üyelere verilen öğretmen iletişim bilgilerinin kişisel amaçlarla kullanılması, ders dışı konularla ilgili öğretmenin rızası dışı görüşme talebinde bulunulması yasaktır.

MADDE 7 – SÖZLEŞME FESHİ

7.1. Üyenin eğitim kurallarına uymaması, dersin düzenini bozucu davranışlar sergilemesi, küfür hakaret tarzı davranışlarda bulunması, kayıt koşullarını yerine getirmemesi gibi durumlarda şirket üyenin eğitimini tek taraflı fesih etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda para iadesi yapılmayacağı gibi, şirket maddi manevi ortaya çıkacak kaybını gidermek için tazminat talep edebilir.

MADDE 8- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

8.1. Gizlilik ve rekabet yasağı konularında kurumun internet sitelerindeki “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası” ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hükümleri geçerlidir.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde şirket kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Ankara Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır. Üye, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Ben tüketici/üye olarak, iş bu 5(beş) sayfadan oluşan ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.


Öğrenci Yorumları


günaydın, Kursu nerede vereceksiniz hangi şehirde olacak. Birebir eğitim mi olacak hoşçakal deniz erginsoy

hayırlı akşamlar, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Kurs başladığında bilgimiz olacak mı ? Ve nasıl olacak ? güle güle ömür çankaya

selam, Faydalı bir MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ eğitim hoşçakal ceylan tuğluk

iyi günler, SINAV NE ZAMAN VE NASİL SINAVA GİREBİLİRİM HİÇ BİR BİLGİM YOK YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİZ esenlikler dilerim deniz karaduman

mrb, Merhaba MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ dersi kaçırdıktan daha sonra izleyemiyor muyuz? hoşçakal ceylan nalbantoğlu

merhabalar, Ben yeni kayıt yaptırdım fakat MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ eğitim tarihi geçmiş tekrar bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı olursa nasıl haberdar olabilirim ? hoşçakal babür çevik

iyi günler, Uzaktan meb onaylı varmı MANİSA almak istiyorum sonra görüşürüz fatma evliyaoğlu

ben deniz, MANİSA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ kayıt olmak istiyorum. Benimle beraber oğlumu da kayıt etmek istiyorum. Oğlum 14 yaşında kayıt olabilir mi ? Yaş sınırı var mıdır ? hoşçakal deniz erbulak

selam, Hocam emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. hoşçakalın nurdan bayındır

günaydın, Bilgisayar sertifikasını ne kadar sürede sahip olabiliriz uzun sürer mi almamız? hoşçakalın macit egeli

selamın aleyküm, Eski ve yeni programın farklılıkları neler? esen kal afet aşıkoğlu

selamın aleyküm, Merhaba kurs sadece ankarada mı izmirde var mı teşekkürler görüşmek üzere ceyhun paksüt

merhaba, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu programın çok teşekkürler ders notları çok anlaşılır ve güzel buldum esenlikler dilerim vildan tuğluk

merhabalar, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Yönetimi eğitiminin çok verimli ve başarılı olduğuna inanıyorum ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğitimi İK konusunda kariyer yapmayı düşünen herkese öneriyorum. Teşekkürler... hoşçakal ece bayındır

selamın aleyküm, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ eğitimin geniş bir perspektif ve oldukça eğlenceli bir şekilde anlatımına hazır olun. :) hoşçakal yasemin ilıcalı

slm, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Eğitim başından sonuna çok keyifliydi.Hocanın bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmek büyük bir avantaj. esenlikler dilerim ceyhun akaydın

selamın aleyküm, Kursun toplam ücreti hakkında herhangi bir bilgiye rastlamadim. Bu konuda beni aydınlatabilirseniz sevinirim. Iyi günler, iyi çalışmalar. esen kal kübra topaloğlu

mrb, Tek kelimeyle harika güle güle kenan kunter

iyi günler, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İlgili ve dikkatli bir öğretici. Ayrıca dozunda samimiyetiyle birlikte dersler daha da keyifli hale geldi.Kendisine teşekkürler. hoşçakalın melike çapanoğlu

hayırlı günler, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ için de kurs açabilir misiniz? güle güle mestan nalbantoğlu

slm, İyi günler ERZİNCAN hasta kabul kursu varmı yada açılacakmı. esen kal latife akman

slm, Ben NİĞDE da ikamet ediyorum ve eğitimlere katılabilirim, uzaktan eğitim istemiyorum. Sınıf ortamında MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ eğitim programınız açılıyor mu? Birde gazi üni. mezunuyum. Gazi üniversite sininde aile danışmanlığı eğitim programı var anc sonra görüşürüz deniz taşçı

selam, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ eğitimde süpervizyon eğitimi veriyor musunuz? Bakanlığın çıkartmış olduğu yönetmelikte süpervizyon önemi vurgulanıyor. Onun için sordum sonra görüşürüz ahmet adan

günaydın, Gerçekten bir şeyler öğrendiğinizi hissettirecek bir MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ . Hocamızın samimiyetinden tutun, dersin ortamına kadar her şeyiyle çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum, seçtiğiniz takdirde pişman olmayacaksınız. hoşçakal oya akyüz

hii, BURSA yasiyorum ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ kursu varmi hoşçakal ayşe çankaya

günaydın, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ eğitimin geniş bir perspektif ve oldukça eğlenceli bir şekilde anlatımına hazır olun. :) esenlikler dilerim umut duygulu

hayırlı günler, Merhaba. Kurs saati düşürüldü mu? esenlikler dilerim fatma polat

slm, kurs hakkında bilgi almak istiyorum. hoşçakalın mestan elçiboğa

mrb, ortaokul mezunuyum eğitimlere katılabiliyor muyum ? hoşçakalın nurdan alyanak

ben ülkü, İsletme mezunuyum.özel MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ sertifikasi alsamm.isime yarar mi esenlikler dilerim ülkü uluhan

slm, kursa başlama ve bitiş saatleri sonra görüşürüz nihal alpuğan

mrb, Çok etkili ve motive edici bir MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ eğitim oldu .Hocamıza çok teşekkür ederim. Esenlikler buse öymen

hayırlı günler, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ eğitimini aldıktan sonra neler yapabilirim hoşçakalın sedef türkdoğan

iyi akşamlar, Lise mezunu olmak yetiyor mu sonra görüşürüz ülkü köylüoğlu

selam, Merhaba MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ kayıt için bilgi edinmek istiyorum. hoşçakalın yasemin uluhan

günaydın, Çok yararlandım. Çok güzel bir eğitimdi. Teşekkürler. Esenlikler sedef karaduman

selam, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ eğitimini aldıktan sonra neler yapabilirim esenlikler dilerim kerim candan

merhaba, Doğru bildiğimiz ne kadar da yanlış varmış. Bunu bu eğitim sayesinde öğrendik. Bu eğitimi herkes almalı. hoşçakalın babür kocabıyık

hayırlı sabahlar, masaj kursu ücreti ve başlama bitiş saatleri nelerdir? görüşmek üzere yasemin barbarosoğlu

selam, Alacağımız sertifika ile Yaşlı BAkım Merkezinde çalışabiliyor muyuz. Çalışabilmek için en az kaç saatlik eğitim almış olmalıyız? Eğitimin ücreti nedir? hoşçakal ali kocabıyık

günaydın, Merhaba MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ kesin is bulma imkanı var mı kurs bittikten sonra görüşmek üzere deniz çetin

merhaba, Bilgi donanımı mükemmel, farklı bakış açısı, ufuk açıcı bir düşünce tarzı ve yorumlaması var. Kendine güveni yerinde ve hitabeti çok güçlü. Aydınlanma yaşadığınızı fark ediyorsunuz ve en önemlisi de bu belki de. sonra görüşürüz kaya kahveci

mrb, Elinize emeğinize sağlık hocam çok verimli bir eğitimdi sonra görüşürüz ceylan erberk

iyi akşamlar, NEVŞEHİR yaşıyorum acaba burda böyle bi imkanım var mı ? görüşmek üzere vedat aydan

günaydın, Kurs hangi şehirde hoşçakalın fatih süleymanoğlu

ben özkan, Merhaba ben ANTALYA kursunuza katılmak istiyorum nasıl iletişim kurabiliriz hoşçakal özkan koçoğlu

selam, IĞDIR dahil mi? hoşçakalın necati abadan

iyi akşamlar, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ arayanlar başka yere bakmasın görüşmek üzere begüm kunter